Jak často se kalibruje výdejní stojan

výdejní stojan a tankovací automat

Pro každou čerpací stanici, a to veřejnou či neveřejnou, a každý její výdejní stojan je naprosto nezbytné, aby přesně měřil objem vydaného paliva. Proto jsou všechny výdjení stojany důkladně testovány a přesně nastaveny již ve výrobě, ale čas od času je nezbytné provádět kontroly přesnosti měření i v průběhu jejich provozu. U neveřejných (vnitropodnikových) výdejních stojanů nejsou pravidla tak přísná, ale u veřejných stanic musí měřidla odpovídat přísným mezinárodním normám. Souboru úkonů, kterými se za stanovených podmínek řádně nastaví měřící systém výdejních stojanů, říkáme kalibrace.

U každého stojanu tak musí být před uvedením do provozu posouzena shoda s evropskou harmonizovanou legislativou a každý měřidlo podléhá ověření, které má platnost dva roky. Ověřování výdejních stojanů na pohonné hmoty u nás provádí pouze Český metrologický institut (ČMI). Výdejní stojan na pohonné hmoty je podle zákona o metrologii tzv. stanoveným měřidlem. Chyba měřidla, zjišťovaná při několika kontrolních režimech, nesmí u měřících systémů překročit dovolenou odchylku jinak měřidlo není opatřeno příslušnými značkami a nesmí být pro veřejný prodej používáno. U výdejních stojanů na naftu či benzin je povolená odchyka 0,5 %, u stojanů na LPG 1 % a u stojanů na CNG 1,5 %.

Zda bylo konkrétní měřidlo v době nákupu pohonných hmot řádně ověřeno, si může spotřebitel zkontrolovat přímo na místě, a to podle značky, která je na měřidle viditelně umístěna. Provozovatel čerpací stanice je povinen podle zákona o metrologii vést o daném měřidle příslušnou dokumentaci, kam se rovněž ukládají záznamy o kontrolách územně příslušného pracoviště ČMI.

Všichni výrobci věnují přesnosti výdeje svých výdejních stojanů maximální pzornost. Proto stojany vybavují kvalitními měřidly a také dalšími přídavnými zařízeními, které mají za cíl zajistit přesný výdej i při rozdílných teplotách měnících se v průběhu ročních období. Své stojany proto vybavují tzv. teplotní kompenzací (ATC), která vyrovnává změny objemu vydávaných paliv při různých teplotách. Každá kapalina má totiž svůj koeficient objemové roztažnosti a z fyziky víme, že její objem se při různých teplotách mění.

Kontrolní měření prováděná v posledních letech naznačují značné zlepšení v oblasti přesnosti kontrolovaných měřidel. Několik stovek měření prováděných v posledních letech neodhalilo žádné zásadní chyby, které by přesáhly rámec povolené odchylky. Spotřebitel si tak může být jist, že zobrazené množství paliva na dispeji výdejního stojamu přesně odpovídá reálnému objemu, které opravdu do svého miláčka načerpal.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: